POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.mobbli.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i Administratorem danych jest Małgorzata Sokołowska ul. Żmujdzka 3, 31-426 Kraków, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6792926235 (dalej zwana „Administratorem”).
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora przez Serwis przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).

§2 Przetwarzane dane, cele oraz podstawa prawna

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy sprzedaży.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  1. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  1. gdy jest to niezbędne w związku z realizacją zgłoszenia, dokonywanego przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie, udzieleniem odpowiedzi na nie oraz ewentualnym przygotowaniem i przesłaniem oferty handlowej lub innej informacji w wyniku realizacji ww. zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  1. wyrażenia na to zgody przez Użytkowania i w zakresie niezbędnym do założenia przez Użytkownika konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  1. wyrażenia na to zgody przez Użytkowania i w zakresie niezbędnym do wystawienia przez Użytkownika opinii w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  1. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez Serwis statystyk przez śledzenie za pomocą narzędzi Google Analytics (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. W przypadku wykonania przez Serwis umowy sprzedaży, Użytkownik podaje:
  1. adres e-mail;
  1. dane adresowe: kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy wraz z numerem domu/lokalu, na który ma nastąpić wysyłka;
  1. imię i nazwisko;
  1. numer telefonu;
  1. firmę Przedsiębiorcy (opcjonalnie)
  1. NIP (opcjonalnie)
 4. W przypadku realizacji przez Serwis zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
 5. W przypadku skorzystania z zamieszczenia opinii w Serwisie, Użytkownik podaje jedynie swój pseudonim, nick lub imię.
 6. W trakcie korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP urządzenia Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu Użytkownika, rodzaj przeglądarki, czasokres korzystania, typ systemu operacyjnego, pliki cookies (patrz POLITYKA COOKIES).
 7. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. Aby wyłączyć śledzenie, o którym mowa w §2 pkt 2 e) należy wejść na stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 8. W ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe, podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z Serwisu, jeżeli roszczenia związane są z korzystaniem z Serwisu, a także inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia Administratora, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
 9. Przekazanie danych osobowych do Małgorzata Sokołowska ul. Żmujdzka 3, 31-426 Kraków NIP: 6792926235 jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych, uniemożliwi realizację umowy sprzedaży bądź zgłoszenia Użytkownika.

§3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkownika dostawcom usług, z których korzysta przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Podmiotami przetwarzającymi są m.in. dostawca hostingu, usług księgowych, usług marketingu, systemu analizy ruchu w Serwisie.
 3. Odrębnymi od Małgorzata Sokołowska ul. Żmujdzka 3, 31-426 Kraków NIP: 6792926235  administratorami danych są podmioty oferujące usługi płatności elektronicznych oraz bankowych.
 4. Dostawcy ww. usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  1. tak długo, aż zgoda Użytkownika nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody – przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia potencjalnych roszczeń Małgorzaty Sokołowskiej wobec Użytkownika oraz jakie Użytkownik może podnosić wobec niej. Termin przedawnienia wynosi lat sześć, a w przypadku roszczeń dot. świadczeń okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lat trzy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
  1. tak długo, jak jest to konieczne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jak wyżej.
 6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 7. W przypadku skierowania żądania  m. in. przez Prokuraturę, Policji, Sąd, Prezesa UODO, Prezesa UOKiK lub Prezesa UKE Administrator udostępni dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

§4 Prawa Użytkowników, których dane dotyczą

 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Cofnięcie to ma skutek natychmiastowy. Nie ma jednak wpływu na dotychczas dokonane przez Administratora wykorzystanie danych.
 2. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą negatywnych skutków dla Użytkownika, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z Serwisu lub jego funkcjonalności.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym tzn. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  1. Użytkownik wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie jego danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  1. Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w §4 pkt 3;
  1. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  1. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  1. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 5. Niezależnie od żądania Użytkownika Administrator może zachować dane osobowe w zakresie w jakim przetwarzanie jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Małgorzaty Sokołowskiej wobec Użytkownika oraz jakie Użytkownik może podnosić wobec niej, oraz do wywiązania się z obowiązku prawnego, wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Chodzi o takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia.
 6. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
  1. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
  1. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia
  1. został wniesiony sprzeciw, o którym mowa w §4 pkt 3 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

Zgłoszenie powyższego żądania, do czasu jego rozpatrzenia, może uniemożliwiać korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.

Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z którymkolwiek z uprawnień opisanych w §4, Administrator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na żądanie bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny.
 2. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, pytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu praw.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw odnośnie danych osobowych

§5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator informuje Użytkowników z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: info@mobbli.pl
 3. Data ostatniej wersji: 30.01.2019 r.