Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

  1. Sklep internetowy Mobbli.pl, dostępny pod adresem internetowym https://mobbli.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Sokołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mobbli Małgorzata Sokołowska ul. Żmujdzka 3, 31-426 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6792926235.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 1.  

§2 Definicje

  1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Sokołowska ul. Żmujdzka 3, 31-426 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6792926235
  3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu bądź zakładający konto w Sklepie.
  5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://mobbli.pl.
  6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środka porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Zamówienie obejmuje także szczegóły dostawy i płatności za Produkt.
  11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  12. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  13. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są Produkty, wybrane przez Klienta celem zakupu, a także możliwe są ustalenie i modyfikacja danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

§3 Kontakt ze Sklepem

  1. Adres Sprzedawcy: ul. Żmujdzka 3, 31-426 Kraków
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@mobbli.pl
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 665 019 606
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, BIC/Swift:INGBPLPW, IBAN PL 59 1050 1445 1000 0091 0775 0060
  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą podanych w niniejszym paragrafie adresu i numeru telefonu.
  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00.

§4 Informacje ogólne

  1. Przeglądanie Produktów Sklepu i dokonywanie Zamówień nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta bez zakładania Konta możliwe jest pod warunkiem podania przez Klienta niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających jego realizację.
  2. Założenie Konta umożliwia przeglądanie historii Zamówień oraz śledzenie etapów ich realizacji.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) lub w euro (EUR) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, chyba że dostawa jest bezpłatna.
  5. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku dostawy Produktów do krajów innych niż Polska koszt dostawy może być ustalany indywidualnie z Klientem, niezależnie od informacji zawartej w Sklepie internetowym.
  6. Sprzedawca dokłada starań, aby możliwie wiernie prezentować na zdjęciach Produkty, ich kolory i wymiary. Sposób wyświetlania koloru zależy niejednokrotnie od używanego przez Klienta systemu operacyjnego i sprzętu. Nie ma możliwości zagwarantowania, że urządzenie Klienta będzie wiernie oddawać kolor. Produkty wytwarzane są ręcznie, co oznacza, że niejednokrotnie zarówno kolor jak i dokładny wymiar Produktu, podane w Sklepie, mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego.

§5 Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych płeć, imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu.
  2. Założenie Konta jest bezpłatne.
  3. Logowanie do Konta odbywa się przez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bezpłatnie i bez podania przyczyny usunąć Konto wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy, w dogodny dla Klienta sposób, na adresy podane w §3.

§6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu po uprzednim założeniu Konta (opcjonalnie),
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”,
  3. zalogować się do Sklepu po uprzednim założeniu Konta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury (jeżeli wymagana), jeżeli różnią się od danych odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “zamawiam i płacę”,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §7 pkt 3.

§7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy Produktu:
    • przesyłka kurierska
    • odbiór osobisty po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu ze Sprzedawcą
  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
    • płatność przelewem na konto Sprzedawcy
    • płatności elektroniczne
    • płatność kartą płatniczą.Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§8 Wykonanie umowy sprzedaży

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, w myśl §6 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca bezzwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie powyższego następuje przez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
  3. W przypadku wyboru przez Klienta:
    • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient ma obowiązek dokonać płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
    • płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę niezwłocznie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia:
    • uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą,
    • zawarcia Umowy Sprzedaży, w przypadku płatności za pobraniem.
  6. Dostawa Produktu odbywa się do wszystkich krajów.
  7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
  3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną przez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (info@mobbli.pl) lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy przez formularz kontaktowy (dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3). Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest on obowiązkowy.
  5. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość:
    • Umowę uważa się za niezawartą.
    • Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
    • Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
    • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkt spersonalizowany przez dodanie napisu, docięty do konkretnego wymiaru).

§10 Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady (np. załączyć zdjęcie obrazujące wadę), okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.
 1. §11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące (przykładowe) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
    • przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską;
    • podmiot obsługujący płatności w Sklepie internetowym, w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
  5. Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§13 Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§14 Prawa autorskie

Wszelkie treści znajdujące się w Sklepie internetowym (znaki towarowe, zdjęcia, opisy, nazwy produktów itp.) są własnością Sprzedawcy i chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie ich w celu innym prywatny i niekomercyjny, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, jest zakazane.